praca za granicą zwrot podatku
 Pl  |  De 
Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Workon S.C ul. Kajki 5/15, 10-546 Olsztyn

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez

e-mail: info@infoworkon.pl; nr tel.: 604680092 lub pisemnie na adres: ul Kajki 5/15, 10-546 Olsztyn

III. Cele i podstawy przetwarzania:

- W celu rekrutacji do pracy

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer telefonu, adres mailowy, wykształcenie, zawód, kariera zawodowa, wizerunek, informacja o posiadaniu prawa jazdy

V. Odbiorca danych:

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy oraz podmiotom zewnętrznym, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Pracodawcy polscy, pracodawcy zagraniczni, firmy rekrutacyjne, pośrednicy pracy

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przekazujemy Twoje dane poza teren Polski, do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych do celów ponownych rekrutacji.

Skierowania do pracy przechowywane będą przez okres 5 lat do celów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz WUP.

 

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania swoich danych,

c)       prawo do usunięcia danych,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania danych,

e)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy abyś zgłosił przysługujące Tobie żądanie Inspektorowi Ochrony Danych podanych w punkcie II.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

dobrowolne

warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji

warunkiem zawarcia umowy skierowania do pracy.

Jeżeli nie podasz danych:

możemy odmówić zawarcia umowy skierowania do pracy

możemy odmówić przedstawienia Cię dla pracodawcy, pośrednika pracy lub firmy rekrutacyjnej

X. Informacja o źródle danych [zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane dotyczą]

Twoje dane uzyskaliśmy od ………………